Rýchly kontakt: 055 / 7289 566, 568 | e-mail: toplight@toplight-ke.sk
NÁKUPNÝ KOŠÍK
prázdny
PRIHLÁSENIE
REGISTRÁCIA

Reklamačný poriadok

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 • Predajca týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov informuje spotrebiteľa (ďalej „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady vrátane údajov o tom, ako môže byť reklamácia uplatnená.
 • Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov , zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov , ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

 • Spoločnosť TOPLIGHT, s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka). 
 • Pri tovare, ktorého deklarovaná životnosť nepresahuje 1000 hodín, je poskytovaná záruka 6 mesiacov
 • Pri vybraných produktoch je poskytnutá záruka nad rámec zákona. Na túto predĺženú záruku je kupujúci upozornený pri kúpe, alebo dodaní tovaru. 
 • Záručná doba začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka). 
 • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci prevzal vyreklamovaný tovar, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).
 • Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

 • Kupujúci si uplatní záruku v prípade poruchy tovaru priamo v sídle spoločnosti, alebo zaslaním tovaru na uvedenú adresu. Kupujúci po uznaní reklamácie, má nárok na zaslanie vybavenej reklamácie bez obmedzenia výšky na náklady predávajúceho.
 • Pri uznaní reklamácie tovar vymieňame kus za kus.
 • Vybavenie reklamácie od podania kupujúceho až po vybavenie reklamácie, alebo po oznámenie o neuznaní nesmie trvať viac ako 30 dní

VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri podávaní tovaru na reklamáciu:

 • je potrebné predložiť doklad o kúpe a zaplatení tovaru v spoločnosti TOPLIGHT, s.r.o.
 • je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, atď) 

V Košiciach  01.09.2013

 
toplight
Vďaka očnému vnemu dokážete posúdiť kvalitu osvetlenia. My vieme, čo vášmu oku ulahodí.

Odporúčame

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Prihlásením do newslettra, návštevník súhlasí so spracovaním osobných údajov. viac informácií